شیلنگ های زره دار

شیلنگ های زره دار

شیلنگ های زره دار سانیا به صورت قرارداد سالانه قابل اجرا می باشد.

این مجموعه محدودیتی برای ساخت انواع اتصالات شیلنگ ها ندارد.

 و قطر های ۷، ۱۳ و ۲۰ را تولید می کند.